CHINESE | Nanjing Tech University | CONTACT US
 
  Talents Program   
  Academic Staff     
Division of Organic Optoelectronic Materials 
Division of Nano Optoelectronic Materials 
Division of Bioelectronic Materials 
Division of Advanced Energy Materials 
Flexible Electronic Technology Research Center 
Carbon Based Materials Research Center 
  Postgraduate     Home People Academic Staff Division of Nano Optoelectronic Materials 正文
Assoc. Prof. SHEN Qian

 

Assoc. Prof. SHEN Qian

Contacts

E-mail: iamqshen@njtech.edu.cn

Address: 5 Xin Mo Fan Road, Nanjing Tech University, Nanjing 210009, China

Research Interests

Surface science and the development of multifunctional devices

Biographical Information

2004-2008: Bachelor degree; China Agricultural University, China

2008-2013: PhD degree; Peking University, China.

2013-2015: Research fellow; National University of Singapore.

2015-        : Assoc. Prof.; Institute of Advanced Materials, Nanjing Tech University.

Academic Achievements

Associate Professor SHEN Qian focuses on Surface science and the development of multifunctional devices. Up till now, she has published over 10 papers on journals including Advanced Materials, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Functional Materials, Nano Letters, The Journal of Physical Chemistry Letters and so on.

Publications:

1. Qian Shen, Linjun Wang, Song Liu, Yang Cao, Lin Gan, Xuefeng Guo, Michael L. Steigerwald, Zhigang Shuai, Zhongfan Liu, Colin Nuckolls. "Photoactive Gate Dielectrics", Advanced Materials, 2010, 22, 3282-3287.

2. Qian Shen, Yang Cao, Song Liu, Michael L. Steigerwald, and Xuefeng Guo, "Conformation-Induced Electrostatic Gating of the Conduction of Spiropyran-Coated Organic Thin-Film Transistors", The Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113, 10807.

3. Qian Shen, Yang Cao, Song Liu, Lin Gan, Jianming Li, Zhenxing Wang, Jingshu Hui, Xuefeng Guo, Dongsheng Xu, Zhongfan Liu. "Mirror-Image Photoswitching in a Single Organic Thin-Film Transistor", The Journal of Physical Chemistry Letters, 2010, 1, 1269-1276.

4. Qian Shen, Xuefeng Guo, Michael L. Steigerwald, Colin Nuckolls*. "Integrating Reaction Chemistry into Molecular Electronic Devices", Chemistry- An Asian Journal, 2010, 5(5),1040-1057.

5. Qian Shen, Lin Gan, Song Liu, Yang Cao, Zhenxing Wang, Jingshu Hui, Xuefeng Guo. "Reversible Photomodulation of Organic Transistor Performance by Conformation-Induced Capacitive Coupling", Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(7), 1941-1946.

6. Qian Shen, Jing Hui He, Jia Lin Zhang, Kai Wu, Guo Qin Xu, Andrew Thye Shen Wee, and Wei Chen. "Self-Assembled Two-Dimensional Nanoporous Molecular Arrays and Photoinduced Polymerization of 4-Bromo-4'-Hydroxybiphenyl on Ag(111)", The Journal of Chemical Physics, 2015, 142, 101902.

7. Song Liu, Qian Shen, Yang Cao, Lin Gan, Zhenxing Wang, Michael L. Steigerwald, Xuefeng Guo."Chemical Functionalization of Single-Walled Carbon Nanotube Field-Effect Transistors as Switches and Sensors", Coordination Chemistry Reviews, 2010, 254, 1101-1116.

8. Lin Gan, Song Liu, Dan-Na Li, Hang Gu, Yang Cao, Qian Shen, Zhen-Xing Wang, Qing Wang, Xuefeng Guo. "Facile Fabrication of the Crossed Nanotube-Graphene Junctions", Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(4), 1151-1156.

9. Song Liu, Jianming Li, Qian Shen, Yang Cao, Xuefeng Guo, Guoming Zhang, Chaoqun Feng, Jin Zhang, Zhongfan Liu, Michael L. Steigerwald, Dongsheng Xu, and Colin Nuckolls. "Mirror Image Photoswitching of Individual Single-Walled Carbon Nanotube Transistors Coated with Titanium Dioxide", Angewandte Chemie International Edition, 2009, 48, 4759.

10. Yang Cao, Song Liu, Qian Shen, Kai Yan, Pingjian Li, Jun Xu, Dapeng Yu,Michael L. Steigerwald, Colin Nuckolls, Zhongfan Liu, and Xuefeng Guo. "High-Performance Photoresponsive Organic Nanotransistors with Single-Layer Graphenes as Two-Dimensional Electrodes", Advanced Functional Materials, 2009, 19, 2743-2748.

11. Song Liu, Jianfeng Ye, Yang Cao, Qian Shen, Zhongfan Liu, Limin Qi, Xuefeng Guo. "Tunable Hybrid Photodetectors with Super-High Responsivity", Small, 2009, 21, 2371-2376.

12. Yang He, Yajie Zhang, I-Po Hong, Fang Cheng, Xiong Zhou, Qian Shen, Jianlong Li, Yongfeng Wang, Jianzhuang Jiang and Kai Wu, "Low-temperature scanning tunneling microscopy study of double-decker DyPc2 on Pb Surface", Nanoscale, 2014, 6, 10779-10783.

13. Jia Lin Zhang, Zhunzhun Wang, Jian Qiang Zhong, Kai Di Yuan, Qian Shen, Lei Lei Xu, Tian Chao Niu, Cheng Ding Gu, Chris Wright, Anton Tadich, Dongchen Qi, He Xing Li, Kai Wu, Guo Qin Xu, Zhenyu Li, Wei Chen, "Single-Molecule Imaging of Activated Nitrogen Adsorption on Individual Manganese Phthalocyanine", Nano Letters, 2015, accepted.

 

  Copyright 2014-2016 ?Institute of Advanced Materials, Nanjing Tech University All Rights Reserved.

  Address: Chemical Engineering Block, 5 Xinmofan Road, Nanjing 210009, China Tel: (86) 25-83587982 Visit:
XML 地图 | Sitemap 地图